چه بلایی سر پرشین بلاگ اومده؟سوال چراهمه چی قر و قاطیه؟